PRO INSTALGAZ - Dofinansowania

Zadbaj o ciepło w swoim domu

Programy dofinansowań

1. Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” przewidziany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (przede wszystkim tzw. kopciuchów) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja w ramach programu „Czyste Powietrze” może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla najwyższego poziomu dofinansowania 135 000 zł. W roku 2023 rozszerzono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy rządu. Od 1 stycznia wynoszą one kolejno 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Program „Moje Ciepło”

Program Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach.

Właściciele nowych domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu i montażu pompy ciepła. Maksymalna wysokość wsparcia to 7 tys. zł – w przypadku pompy ciepła powietrze-powietrze i powietrze-woda oraz 21 tys. zł – przy zakupie pomp gruntowych.

W domu takim zakończono budowę, lecz nie wcześniej niż przed 1. stycznia 2021 lub budowa jest jeszcze prowadzona.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – gdy jest inaczej należy załączyć stosowne oświadczenie.

O wsparcie może ubiegać się każdy bez względu na osiągane dochody.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.  Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przekraczać 55 kWh/(m2× rok).

3. Program „Mój Prąd”

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Główne założenia programu:

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. (wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku);

Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

NASI PARTNERZY

PRO INSTALGAZ

Roman Zieliński
ul. Fabryczna 17/28
06-400 Ciechanów
NIP : 5691642458
e-mail : roman.z1982@gmail.com
tel : 509433628